96-00 Honda Civic FL Strut Bars and Tie Bar Set Gunmetal